Архитектурните консултации са важна стъпка във всяко строителство или реновация на сграда. Те включват предпроектни проучвания, идейни разработки, архитектурно проектиране и изготвяне на технически и работен проект по всички части за получаване на разрешение за строеж.

Предпроектните проучвания са начален етап от консултациите, където се извършват анализи на мястото за строеж, обсъждат се изискванията на клиента и се определят възможните ограничения и възможности.

Следващата стъпка е разработването на идейни решения. Тук архитектите изграждат концепцията на бъдещата сграда, взимайки предвид функционалните, естетическите и техническите изисквания.

Архитектурното проектиране се извършва въз основа на идейните решения и включва изграждането на подробни планове и чертежи за конкретното изпълнение на проекта.

Техническият и работен проект се изготвя по всички части на сградата и включва архитектурни, конструктивни, електротехнически, ВиК инсталации и др. Той е необходим за получаване на разрешение за строеж от компетентните органи.

Всички тези етапи на архитектурните консултации са от съществено значение за успешното изпълнение на проекта и осигуряват високо качество на строителството.